Đối với mỗi một học sinh học Tài chính (Finance), Kinh tế (Economics), Định phí bảo hiểm (Actuarial Science), Quản trị rủi ro (Risk Management), môn kinh tế lượng (Econometrics) là một trong những môn học cần thiết và khó nhai nhất. Vì sao ư? không những nó là những […]